Các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về chủ thể quy định tại khoản 1 Mục II của Thông tư được xét cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự.

Ngày 17/11/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BNV hướng dẫn Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về chủ thể quy định tại khoản 1 Mục II của Thông tư được xét cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự. Hồ sơ đề nghị cấp gồm: đơn (theo Mẫu 01-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này); Danh mục sản phẩm mật mã xin cấp phép sản xuất, kinh doanh (mẫu 02-Phụ lục I); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp; Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh đạo, các thành viên phụ trách kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng; hồ sơ người đứng đầu doanh nghiệp và các thành viên phụ trách về kỹ thuật; hồ sơ về phương án kỹ thuật. Hồ sơ được gửi tới địa chỉ: Trung tâm bảo mật thông tin kinh tế-xã hội – Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Nội vụ, 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại/fax: 04-3755.6896, email: info@bis.gov.vn . Ban cơ yếu sẽ thẩm định hồ sơ nhận được trong 10 ngày làm việc và cấp Giấy phép nếu hồ sơ được chấp thuận. Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự có hiệu lực trong thời gian 05 năm.

Thông tư hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, việc cấp giấy phép mới, thay đổi, bổ sung nội dung danh mục đã được cấp phép, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự, trách nhiệm của cơ quan cấp phép, cơ quan chứng nhận trong quản lý cấp phép, chứng nhận sản phẩm mật mã dân sự.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article