Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg  ngày 3/12/2008 chỉ thị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, bảo đảm các điều kiện để triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp.

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, lưu trữ và trao đổi thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, so với những yêu cầu đặt ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập. Hướng tới ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 chỉ thị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, bảo đảm các điều kiện để triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp. Các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phải triển khai nhanh, đi đầu việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động, coi đây là nội dung thể hiện cải cách hành chính.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 11/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article