Đối với các khu công nghiệp có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng 200 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trước khi Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế và quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng của khu kinh tế, quản lý quy hoạch xây dựng khu kinh tế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lập, xét quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng được hướng dẫn tại Thông tư này.                          

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Đối với các khu công nghiệp có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng 200 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trước khi Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article