Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BCT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá; điều kiện sản xuất sản phẩm thuốc lá; điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá; quản lý đầu tư, sử dụng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá, năng lực sản xuất, sản lượng sản phẩm thuốc lá; thẩm quyền, thủ tục, trình tự cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến, Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Ngày 25/11/2008, Bộ Công thương ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về xuất và kinh doanh thuốc lá.

Thông tư hướng dẫn về điều kiện kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá; điều kiện sản xuất sản phẩm thuốc lá; điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá; quản lý đầu tư, sử dụng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá, năng lực sản xuất, sản lượng sản phẩm thuốc lá; thẩm quyền, thủ tục, trình tự cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến, Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam.  

Kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá là các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Chỉ các doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá mới được kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Chỉ doanh nghiệp, cá nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến thuốc lá mới được chế biến nguyên liệu thuốc lá. Mỗi thương nhân chỉ có một Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá do cơ quan quản lý nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp. Sản phẩm thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh. Chỉ các thương nhân có Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá mới được kinh doanh sản phẩm thuốc lá và chỉ kinh doanh trong phạm vi Giấy phép được cấp. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp. Tổ chức, cá nhân được cấp các loại giấy chứng nhận nói trên phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.                                        

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 9/9/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước, Thông tư số 001/2007/TT-BCT ngày 29/8/2007 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức, cá nhận đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nếu đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư này và muốn tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến, Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trong thời gian chờ cấp phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp hoặc có văn bản từ chối cấp phép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article