Theo Quyết định số Quyết định số 156/2008/QĐ-TTg ngày 1/12/2008, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kom Tum thuộc Thủ tướng Chính phủ được chuyển về UBND tỉnh Kom Tum quản lý.

Theo Quyết định số Quyết định số 156/2008/QĐ-TTg ngày 1/12/2008, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kom Tum thuộc Thủ tướng Chính phủ được chuyển về UBND tỉnh Kom Tum quản lý. Ban Quản lý  thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư trong Khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến phát triển Khu Kinh tế được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ban hành kèm theo Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 8/2/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các văn bản pháp luật khác liên quan được tiếp tục thực hiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg ngày 4/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Bãi bỏ Điều 15,16,17 Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ban hành kèm theo Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article