Ngày 28/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 28/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc xuất, nhập khẩu các loại thuốc trong Quyết định này được thực hiện theo quy định về xuất, nhập khẩu hàng hóa được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article