Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng là cơ sở pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản trong từng giai đoạn từ nay đến 2020 và làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng sau năm 2020.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng là cơ sở pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản trong từng giai đoạn từ nay đến 2020 và làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng sau năm 2020.

Quy hoạch đưa ra quan điểm, mục tiêu, sử dụng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; nhu cầu khối lượng khoáng sản cần thăm dò, nhu cầu vốn, giải pháp thực hiện v.v...                     

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/12/2008 (các số từ 632 đến 635) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article