Các quy định được sửa đổi bổ sung gồm khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, dưới nước và lưỡng cư; việc nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; thời gian thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.    

Ngày 28/11/2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Nghị định số 119/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

Các quy định được sửa đổi bổ sung gồm khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, dưới nước và lưỡng cư; việc nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; thời gian thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.                                    

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article