Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008 ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008 ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh là một tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng địa phương theo quy định của pháp luật. Mục đích thành lập và nguyên tắc hoạt động của Quỹ được quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày  14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Quỹ có các chức năng :tiếp nhận vốn và ngân sách của cấp tỉnh, tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc, thực hiện hỗ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án. Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP.                       

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article