Ngày 27/11/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và quỹ tiền lương của các viên chức quản lý làm việc tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ngày 27/11/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và quỹ tiền lương của các viên chức quản lý làm việc tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tiền lương của người lao động thuộc mạng bưu chính công cộng nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao thì từ năm 2008 đến hết năm 2010 được xác định ổn định không thấp hơn mức tiền lương bình quân thực tế hiện năm 2007 (thời điểm trước khi chia tách với viễn thông).

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article