Mức thuế mới được ban hành tại Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18/11/2008. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới đối với các nhóm mặt hàng này được áp dụng với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 28/11/2008.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc phân nhóm 04.07, 04.08 và toàn bộ nhóm các mặt hàng mỡ và dầu động vật hoặc thực vật quy định tại Danh mục C Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QÐ-BTC bị bãi bỏ. Mức thuế mới được ban hành tại Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18/11/2008. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới đối với các nhóm mặt hàng này được áp dụng với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 28/11/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/121/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article