Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.  

Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP 

Thông tư hướng dẫn về kế toán kết quả kiểm kê tài sản, kế toán xử lý tài sản thừa, thiếu trong kiểm kê, kế toán nhượng, bán thanh lý tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý, kế toán chuyển giao tài sản là công trình phúc lợi, kế toán xử lý nợ phải thu khó đòi trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển sang công ty cổ phần, kế toán các khoản nợ phải trả trước khi chuyển sang công ty cổ phần, kế tóa xử lý vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác, kế toán tiền thu từ cổ phần hóa, lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bàn giao tài sản, vốn cho công ty cổ phần, kế toán tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, kế toán taịh tập đoàn, tổng công ty, công ty có đơn vị trực thuộc được cổ phần hóa v.v…                                     

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành. Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13/5/2004 và các quy định trước đây về kế toán trái với quy định trong Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article