Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.

Ngày 20/11/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2008/TT-BLÐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CPngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.

Thông tư bổ sung, sửa đổi một số nội dung về doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm, các hoạt động giới thiệu việc làm, thủ tục đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm v.v… Thông tư được đăng Công báo ngày 3/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article