Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010.                         

Ngày 18/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT Quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010.                                   

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/12/2008 (các số từ 626 đến 629) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20/7/2007 của Bộ  Bưu chính viễn thông ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article