Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ theo quy định. Đối với các tuyến đường địa phương, các Sở Giao thông vận tải xếp loại đường và trình UBND tỉnh công bố (theo Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải dường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải).                                        

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2007. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article