Quy chế quy định về điều kiện đăng ký giao dịch, hồ sơ đăng ký giao dịch, thời gian giao dịch, tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giới hạn giao dịch giá, bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giao dịch, công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch, công bố thông tin của Trung tâm Giao dịch chứng khoán, báo cáo của cổ đông tổ chức đăng ký giao dịch, v.v…

Ngày 20/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 108/2008/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết bao gồm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, chứng khoán của các công ty đại chúng hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế quy định về điều kiện đăng ký giao dịch, hồ sơ đăng ký giao dịch, thời gian giao dịch, tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giới hạn giao dịch giá, bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giao dịch, công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch, công bố thông tin của Trung tâm Giao dịch chứng khoán, báo cáo của cổ đông tổ chức đăng ký giao dịch, v.v…Các Phụ lục về Mẫu giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng, Mẫu Giấy đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi công ty đại chúng, Mẫu Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu/trái phiếu trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Nội dung bản công bố thông tin v.v… cũng được ban hành kèm theo Quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article