Ngày 1/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số, quy định về hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam.

Ngày 1/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2007/NÐ-CP về kinh doanh xổ số, quy định về hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam.

Theo Nghị định, kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên (của việc xuất hiện tập hợp các chữ số, chữ cái, biểu tượng, dấu hiệu), được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng khi khách hàng trúng thưởng. Chỉ có doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100%) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số  mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số bao gồm: văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh (xổ số truyền thống, xổ số tự chọn, xổ số biết kết quả ngay, loại hình xổ số khác theo quy định pháp luật), quyết định thành lập doanh nghiệp, quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động  từ công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đăng ký kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp, các tài liệu khác có liên quan. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số hiện có phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Nghị định này.

Nghị định quy định cụ thể về nội dung kinh doanh xổ số, thông tin, quảng cáo và khuyến mại, tài chính, kế toán và kiểm toán của doanh nghiệp kinh doanh xổ số, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh xổ số. Nghị định được đăng Công báo ngày 15/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Việc tổ chức các chương trình dự thưởng có tính chất may rủi gắn liền với việc mua hàng hoá, dịch vụ thuộc các hình thức khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article