Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ, ngày 4/1/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/NĐ-CP về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ, ngày 4/1/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/NÐ-CPvề việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý đối với Tổng cục Thống kê và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/1/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Tổng cục Thống kê.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article