Ngày 23/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Ngày 23/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2007/NÐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bao gồm giao dịch điện tử trong các loại hoạt động nghiệp vụ: ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, kế toán, kiểm toán và các giao dịch điện tử khác theo quy định pháp luật về quản lý tài chính. Chứng từ điện tử là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động tài chính, bao gồm chứng từ kế toán điện tử, chứng từ thu chi ngân sách điện tử, thông tin khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thuế điện tử, chứng từ giao dịch chứng khoán điện tử, báo cáo tài chính điện tử, báo cáo quyết toán điện tử và các loại chứng từ điện tử khác phù hợp với từng loại giao dịch theo quy định pháp luật. Chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính  phải có đủ chữ ký điện tử của những người có trách nhiệm ký chứng từ điện tử. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy và ngược lại. Cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số. Danh mục cụ thể các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bắt buộc phải có chữ ký số do Bộ Tài chính quy định. Tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức, phương tiện thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định được đăng Công báo ngày 27/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article