Ngày 15/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử.

Ngày 15/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử.

Nghị định gồm 11 chương, 73 điều, quy định chi tiết về việc cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, quyền và nghĩa vụ cuả các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng , tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, v.v…

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp dịch vụ cho công cộng khi có giấy phép do Bộ Bưu chính-Viễn thông cấp (thời hạn không quá 10 năm) và có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số quốc gia cấp. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Bưu chính- Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thẩm tra hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật quy định tại Điều 15 của Nghị định này. Các tổ chức, cá nhân cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Mức phạt tiền thấp nhất cho hành vi vi phạm các quy tắc về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này là 1.000.000 đồng (không làm thủ tục cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng đến không nhìn rõ nội dung của Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số công cộng, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số, Giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài). Mức phạt tiền cao nhất là 100.000.000 đồng đối với các hành vi không duy trì trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần danh sách các chứng thư số có hiệu lực và đã hết hiệu lực hoặc không lưu trữ đầy đủ, chính xác cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực trong thời gian tối thiểu 5 năm v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 27/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article