Ngày 27/2/2007, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh (ĐKDK), đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 27/2/2007, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh (ĐKDK), đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về hồ sơ ĐKKD, lệ phí, biên nhận hồ sơ, việc trả kết quả, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đồng thời, Thông tư ban hành mẫu Giấy biên nhận và Phiếu trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính là Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với trường hợp ĐKKD thành lập doanh nghiệp mới, doanh nghiệp sẽ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này là 12 ngày làm việc đối với trường hợp ĐKKD thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; thay đổi nội dung ĐKKD dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế, mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu được tự lựa chọn áp dụng thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư này hoặc áp dụng các thủ tục hành chính hiện hành về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị ĐKKD, đăng ký thuế và giấy phép khắc dấu khi thành lập doanh nghiệp mới, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung ĐKKD, nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article