Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối xe ôtô đã qua sử dụng áp dụng đối với mặt hàng xe ôtô chở từ 15 người trở xuống quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ vừa được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mới tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC ngày 15/1/2007.

Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối xe ôtô đã qua sử dụng áp dụng đối với mặt hàng xe ôtô chở từ 15 người trở xuống quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ vừa được Bộ Tài chính sửa đổi thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mới tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC ngày 15/1/2007.

Theo đó, xe chở không quá 5 người kể cả lái xe có mức thuế nhập khẩu tuyệt đối từ 6.300 USD đến 26.250 USD, xe chở từ 6 đến 9 người kể cả lái xe có mức thuế từ 7.650 USD đến 11.200 USD, xe chở từ 10 đến 15 người kể cả lái xe có mức thuế từ 6.800 USD đến 9.600 USD. Mức thuế này áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định này được đăng Công báo (ngày 30/1/2007).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article