vừa được Chính phủ hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

vừa được Chính phủ hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 23/2007/NÐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Nghị định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thoả mãn 5 điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị định sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh là UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại). Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc doanh nghiệp chỉ đề nghị bổ sung kinh doanh xuất nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá thì cơ quan quản lý về đầu tư cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, không cần chấp thuận của Bộ Thương mại. Doanh nghiệp đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định này. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh  bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại; Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này; Nội dung kinh doanh mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá dự kiến của doanh nghiệp; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ đề nghị lập cơ sở bán lẻ gồm: Văn bản đề nghị lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam theo mẫu của Bộ Thương mại; Bản sao Giấy phép kinh doanh. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh do Bộ Tài chính quy định cụ thể.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article