Ngày 24/1/2007, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BYT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Ngày 24/1/2007, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BYT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định về điều kiện kinh doanh thuốc; điạ bàn mở cơ sở bán lẻ theo các hình thức quầy thuốc, đại lý bán thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã, văn bằng lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền; mẫu chứng chỉ hành nghề dược, mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Địa điểm kinh doanh thuốc của doanh nghiệp là các địa điểm trực tiếp sản xuất, bán buôn, bán lẻ, bảo quản hoặc làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc ở cùng nơi hoặc khác nơi đặt trụ sở chính và trụ sở chi nhánh, phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược. Một trong số các điều kiện để được kinh doanh thuốc là người quản lý chuyên môn phải có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh thuốc tại Việt Nam, được đăng Công báo ngày 13/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chứng chỉ hành nghề dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân đã cấp theo quy định của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân có giá trị đến hết thời hạn. Trước khi hết hạn 3 tháng, nếu cá nhân, tổ chức muốn tiếp tục hành nghề, phải làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article