Ngày 19/1/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán

Ngày 19/1/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

Theo Nghị định, các công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên, hoạt động kinh doanh có lãi 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết, không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng, tối thiểu có 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ… được phép đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán. Nghị định cũng quy định cụ thể các điều kiện để niêm yết trái phiếu, niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán… Mức vốn đối với các công ty môi giới chứng khoán là 25 tỷ đồng Việt Nam, công ty tự doanh chứng khoán là 100 tỷ đồng Việt Nam, công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng Việt Nam, công ty tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng Việt Nam. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán  mà không đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định trên phải làm thủ tục đăng ký tăng vốn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Các doanh nghiệp thành lập trước thời điểm Luật Chứng khoán có hiệu lực đáp ứng quy định tại Điều 97 Luật Chứng khoán (khoản 1) có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký lại theo mô hình công ty chứng khoán trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành và tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động của mình.

Nghị định gồm 6 chương (Những quy định chung; Chào bán chứng khoán ra công chúng; Niêm yết chứng khoán; Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Công ty đầu tư chứng khoán; Điều khoản thi hành. quy định), được  đăng Công báo ngày 24/1/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article