Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại  Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg  ngày 23/1/2007, thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Theo Quyết định này, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp với 21 ngành cấp 1, 88 ngành cấp 2, 242 ngành cấp 3, 437 ngành cấp 4 và 642 ngành cấp 5. Hai mươi mốt ngành cấp 1 bao gồm: Nông nghệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Khai khoáng; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; Xây dựng; Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác; Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Thông tin và truyền thông; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; Hoạt động cuả Đảng cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Hoạt động dịch vụ khác; Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình; Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện quy định của Quyết định này.

Bạn đọc có thể tìm hiểu toàn văn Quyết định này  và Danh mục kèm theo

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article