Ngày 22/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định số 85/207/QĐ-BTC và Quyết định số 86/2007/QĐ-BTC về mức thuế suất đối với mặt hàng xe ôtô chở người và một số mặt hàng khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 22/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định số 85/207/QĐ-BTC và Quyết định số 86/2007/QĐ-BTC về mức thuế suất đối với mặt hàng xe ôtô chở người và một số mặt hàng khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Các Quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 1/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article