Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 163/2007/QĐ-TTg ngày 22/10/2007 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Theo Quyết định số 163/2007/QĐ-TTg  ngày 22/10/2007 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, có tư cách pháp nhân, thuộc sở hữu nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. HĐQT là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại EVN, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và chủ sở hữu đối với cổ phần, vốn góp của EVN tại các doanh nghiệp khác. Ban kiểm soát có tối đa 5 thành viên do HĐQT thành lập để giúp HĐQT kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ của EVN, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thương hiệu của EVN được tính bằng tiền để chuyển thành vốn góp cuả EVN vào vốn điều lệ của các đơn vị thành viên. Các công ty con phải sử dụng logo của EVN.

Quyết định quy định về quản lý cổ phần, vốn góp của EVN, quan hệ của EVN với các công ty con, người lao động tham gia quản lý EVN, mối quan hệ của các đơn vị thành viên trong EVN, mối quan hệ giữa EVN với các công ty con, đơn vị trực thuộc, sự nghiệp, với các công ty liên kết và các công ty tự nguyện liên kết, cơ chế tài chính của EVN, tổ chức lại, giải thể, phá sản EVN v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article