Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu cà phê nhân phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005.

Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu cà phê nhân phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 theo quy định tại Quyết định số 86/2007/QĐ-BNN ngày 15/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article