Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC ngày 10/20/2007 sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hóa lỏng

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC ngày 10/20/2007 sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hóa lỏng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article