Ngày 26/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg về phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg ngày 26/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp dân doanh nêu rõ các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ: a) Chỉ đạo sâu sát để thực hiện có kết quả các giải pháp và nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm 2006 - 2010; b) Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; c) Tập hợp, rà soát và đánh giá tác động các văn bản quy phạm pháp luật đối với chi phí và mức độ thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành, địa phương; theo thẩm quyền, chủ động bãi bỏ ngay hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tư tưởng đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Luật Doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư được kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất vào một đầu mối. Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề nông thôn được xây dựng gắn với phát triển doanh nghiệp ở nông thôn.

Trong năm 2008, tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp nhằm cung cấp và kết nối các thông tin về chính sách của Chính phủ, các quy định pháp lý về kinh doanh và giấy phép kinh doanh, các quỹ hỗ trợ tài chính của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article