Thóc có xuất xứ từ Campuchia, nếu có Giấy chứng nhận xuất xứ theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và đảm bảo quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan sẽ được áp dụng thuế suất 0%.

Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTC ngày 3/1/2007, thóc có xuất xứ từ Campuchia, nếu có Giấy chứng nhận xuất xứ theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và đảm bảo quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31/10/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Thương mại sẽ được áp dụng thuế suất 0%. Trường hợp  nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đảm bảo các điều kiện. Nếu không bảo đảm các điều kiện để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFM) hoặc mức thuế suất thông thường.

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 11/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article