Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn chi tiết về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Ngày 2/8/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BBCVThướng dẫn chi tiết một số nội dung của các  và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Thông tư hướng dẫn về tiêu chí của các sản phẩm công nghệ thông tin được ưu tiên đối với các sản phẩm phần cứng, phần mềm máy tính, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm điện tử, sản phẩm phần mềm mã nguồn mở và quy trình phê duyệt mua hàng nhập ngoại đối với các loại sản phẩm đã sản xuất được trong nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article