Những dự án trong Danh mục là những dự án quan trọng đã được sự chấp thuận về chủ trương đầu tư.

Ngày 26/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006-2010 tại Quyết định số 1290/QĐ-TTg.

Những dự án trong Danh mục là những dự án quan trọng đã được sự chấp thuận về chủ trương đầu tư. Danh mục có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn cụ hể phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển. Căn cứ Danh mục này, các Bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tài liệu giới thiệu dự án làm cơ sở cho việc vận động đầu tư.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày; thay thế Danh mục Dự án quốc gia gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm Quyết định 62/2002/QĐ-TTg ngày 17/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article