Ngày 10/9/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

Ngày 10/9/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là công ty nhà nước (bao gồm cả công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội), nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP. Các đơn vị nói trên phải thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trong thời hạn từ 1/8/2007 đến hết ngày 30/6/2010.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article