Ngày 12/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngày 12/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngoài những báo cáo theo quy định hiện hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện báo cáo UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính các báo cáo về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. UBND cấp tỉnh báo cáo định kỳ về Bộ Tài chính (số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, tổng số vốn điều lệ, doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất, vốn điều lệ thấp nhất, tổng số nợ đã đòi theo ủy quyền, khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp v.v…). Việc kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ được tiến hành theo Quyết định kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Quyết định kiểm tra được thông báo cho doanh nghiệp ít nhất là 3 ngày trước khi tiến hành kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra bất thường khi có vi phạm pháp luật xảy ra.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các doanh nghiệp đã được phép kinh doanh dịch vụ đòi nợ trước ngày Nghị định số 104/207/NĐ-CP nói trên có hiệu lực thi hành phải  gửi bản cân đối kế toán tại thời điểm cuối tháng gần nhất, tiêu chuẩn đối với người quản lý cvà giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Nghị định nói trên có hiệu lực thi hành.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article