Theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu chính Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận.

Theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu chính Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận, có khối lượng không quá 2 kg với mức giá cước thấp hơn 8.000 đồng và 15.000 đồng. Các doanh nghiệp chuyển phát khác được cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-BBCVT ngày 2/8/2007 về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article