Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 31/8/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article