được Chính phủ quy định tại Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007.

Ngày 5/9/2007, Chính ph? dã ban hành Ngh? d?nh s? 140/2007/NÐ-CP quy d?nh chi ti?t Lu?t Thuong m?i v? di?u ki?n kinh doanh và gi?i h?n trách nhi?m d?i v?i thuong nhân kinh doanh d?ch v? lô-gi-stic.

 D?ch v? lô-gi-stic là ho?t d?ng thuong m?i du?c quy d?nh ? Ði?u 233 Lu?t Thuong m?i. Gi?i h?n trách nhi?m là h?n m?c t?i da mà thuong nhân kinh doanh d?ch v? này ch?u trách nhi?m b?i thu?ng thi?t h?i cho khách hàng d?i v?i nh?ng t?n th?t phát sinh trong quá trình t? ch?c th?c hi?n d?ch v?. Thuong nhân nu?c ngoài kinh doanh d?ch v? v?n t?i du?ng b? thì du?c thành l?p công ty liên doanh, trong dó t? l? góp v?n c?a nhà d?u tu nu?c ngoài không quá 49%, h?n ch? này t? nam 2010 là 51%. Tru?ng h?p kinh doanh v?n t?i hàng h?i thì ch? du?c thành l?p công ty liên doanh v?n hành d?i tàu t? nam 2009. Thuong nhân nu?c ngoài không du?c kinh doanh d?ch v? ki?m d?nh và c?p gi?y ch?ng nh?n cho các phuong ti?n v?n t?i.

B? Công thuong ch?u trách nhi?m chung tru?c Chính ph? th?c hi?n vi?c qu?n lý nhà nu?c,  B? K? ho?ch và Ð?u tu có trách nhi?m hu?ng d?n vi?c dang ký kinh doanh d?i v?i ho?t d?ng kinh doanh d?ch v? lô-gi-stic.

Ngh? d?nh du?c dang Công báo ngày  14/9/2007 và có hi?u l?c thi hành sau 15 ngày, k? t? ngày dang Công báo

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article