Ngày 22/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 22/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Thủ tục hải quan điện tử được áp dụng thí điểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình; hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu; phương tiện vận tải  đường biển , đường hàng không xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng. Việc thí điểm này được thực hiện ở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định. Các doanh nghiệp muốn tham gia thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử tự nguyện đăng ký và phải được cơ quan hải quan chấp nhận.

Để khuyến khích các thương nhân chấp hành tốt pháp luật hải quan, tạo thuận lợi tối đã cho hoạt động thương mại xuất khẩu, Quyết định quy định 6 điều kiện để được công nhận là thương nhân ưu tiên đặc biệt về thủ tục hải quan (Chương III). Thủ tục thuế điện tử đối với việc xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chỉ được áp dụng trong các trường hợp làm thủ tục hải quan điện tử.

Quyết định ban hành các Phụ lục về một số nội dung thuộc thủ tục thí điểm hải quan đối với các hàng hóa nêu trên. Quyết định được đăng Công báo ngày 6/9/2007 (các số từ 642-651) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định trên được đính chính bởi Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm Quyết định số 2729/QĐ-BTC ngày 14/8/2007 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article