Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007.

Theo Quy chế, tất cả các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (sau đây gọi tắt là Khu Kinh tế) được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpv.v… Sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong Khu Kinh tế đuợc chuyển các khoản lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ trong khu thương mại công nghiệp thuộc Khu Kinh tế được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc khu thương mại công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm kế tiếp, được áp dụng thuế suất 10% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article