Sở Giao dịch hàng hoá là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Nghị định số 158/2006/NĐCP ngày 28/12/2006 của Chính phủ.

Sở Giao dịch hàng hoá là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Nghị định số 158/2006/NĐCP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Thương mại phê chuẩn Điều lệ hoạt động và quyết định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá (Sở GDHH).

Sở GDHH chỉ được tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố trong từng thời kỳ. Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở GDHH công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành. Sở GDHH tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung, trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán theo nguyên tắc lệnh mua có mức giá cao hơn, lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Các bên giao dịch hợp đồng có kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng hoặc giao nhận hàng hoá qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của Sở GDHH có thể  uỷ thác cho thành viên kinh doanh của Sở thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá trên cơ sở hợp đồng uỷ thác giao dịch bằng văn bản.

Các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở GDHH được giải quyết theo quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp trong thương mại của Luật Thương mại và pháp luật liên quan.

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở GDHH được đăng Công báo ngày 07/1/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article