Ngày 30/1/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận; áp dụng cho QTDND cơ sở, QTDND Trung ương.

Ngày 30/1/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 05/2007/QÐ-NHNN ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận; áp dụng cho QTDND cơ sở, QTDND Trung ương.

 Những thay đổi về tên; tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của NHNN; địa điểm đặt trụ sở chính, trụ sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện; nội dung, phạm vi  và thời hạn hoạt động; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Quỹ tín dụng nhân dân là những thay đổi phải được NHNN chấp thuận.

Khi thực hiện những thay đổi trên, QTDND lập hồ sơ xin chấp thuận gửi NHNN (QTDND cơ sở gửi NHNN cấp tỉnh trên địa bàn). Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, NHNN xem xét giải quyết việc thay đổi điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của  QTDND. Thời hạn này là 10 ngày làm việc đối với các trường hợp thay đổi khác. Sau khi được chấp thuận thay đổi, QTDND phải tiến hành một số hoạt động quy định tại Quyết định này như thông báo nội dung thay đổi cho các đơn vị, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật, đăng báo trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi, tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về những thay đổi đã được chấp thuận v.v…

Quyết định ban hành 07 mẫu văn bản chấp thuận thay đổi của NHNN, được đăng Công báo ngày 12/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article