quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007.

Quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH  ngày 30/1/2007.

Theo Thông tư, người sử dụng lao động  tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; công ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc  tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam (trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác) v.v…

Thông tư hướng dẫn chi tiết về các chế độ bảo hiểm xã hội (chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất), về quỹ bảo hiểm xã hội. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp thuộc các chức danh quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền công hoặc các chức danh quản lý, đều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, tiền công quy định theo Luật Hợp tác xã được áp dụng các quy định của Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các chế độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 1/1/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article