Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC”

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

------------------

Số: 1118/CTr – ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**************

Hà Nội, ngày 13 tháng 10  năm 2006

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC”

 

Tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục là hai vấn đề bức xúc nhất hiện nay mà ngay cả những người trong ngành Giáo dục cũng cảm thấy nếu không có biện pháp khắc phục triệt để thì chúng ta đang có tội với Đất nước, với thế hệ trẻ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/7/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai sáng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, mở cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cuộc vận động đã tạo được dư luận đồng thuận, ủng hộ của xã hội và nhân dân cả nước, đã có 07 cơ quan cấp Trung ương trong hệ thống chính trị, xã hội, nghề nghiệp triển khai chương trình phối hợp hành động, đó là: Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam và Hội giáo chức Việt Nam.

“Tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trong trường Đại học Thuỷ lợi đã được hạn chế đến mức tối đa. Tuy nhiên, hiện tượng tiêu cực trong thi cử vẫn còn len lỏi trong các kỳ thi, môn học gây ra sự phiền lòng cho lãnh đạo Nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên tích cực; trong một số báo cáo, kết quả đạt được chưa phản ánh chính xác công việc thực tế đã thực hiện, triển khai.

Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Giáo dục và đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” Trường Đại học xây dựng chương trình hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-        Phổ biến trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên và toàn thể sinh viên biết về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động.

-        Tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của tất cả mọi người, xiết chặt kỷ cương trong môi trường giáo dục, đào tạo.

-        Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy và trò thay đổi phương pháp dạy và học. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV để họ toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp đổi mới và phát triển của Trường.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

-        Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội trong Trường sẽ đảm nhận thêm nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

-        Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt sử dụng trang web của trường và băng – zôn, khẩu hiệu, hình ảnh biếm hoạ trong khuôn viên và trên giảng đường.

-        Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên thành lập các đoàn kiểm tra độc lập theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra trên giảng đường.

-        Giao cho các đơn vị chức năng rà soát tình hình hoạt động của các ki - ốt photocopy trong địa bàn trường, yêu cầu các chủ kinh doanh kí cam kết không photocopy các dạng “phao” thi cho sinh viên.

-        Các thầy cô giáo, các cán bộ coi thi xử lý nghiêm khắc, triệt để những trường hợp thi hộ và các trường hợp gian lận trong thi cử. Tập trung ra đề theo hướng tư duy lô gíc, có thể sử dụng tài liệu tham khảo; tránh việc học thuộc lòng; khuyến khích sử dụng câu hỏi trắc nghiệm.

-        Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động cuộc thi sáng tác: kịch bản, thơ ca, hò vè… mang tính châm biếm, phê phán thói hư tật xấu trong thi cử và thổi phồng thành tích trong giáo dục.

-        Thanh tra giáo dục, Phòng Tổ chức cán bộ … triển khai cuộc thăm dò dư luận trong cán bộ giảng viên và sinh viên, cung cấp các địa chỉ tin cậy và số điện thoại của người có trách nhiệm cho những ai muốn phản ánh những hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

-        Các Bộ môn soạn thảo ngân hàng đề thi, giao cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý để tổ chức thi và kiểm tra độc lập, khách quan.

-        Sinh viên phải xác định đúng mục đích học tập, tăng cường giờ tự học, tuyệt đối không vi phạm quy chế thi và nhờ người thi hộ. Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn phải có trách nhiệm nhắc nhở tập thể lớp trước mỗi kỳ thi, mỗi môn thi.

-        Các đơn vị soạn thảo báo cáo thành tích, cần rà soát lại các số liệu và nội dung công việc báo cáo cho phù hợp với thực tế đã triển khai thực hiện.

-        Xây dựng lại các tiêu chí thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới, chú trọng đến mục tiêu: thiết thực, hiệu quả.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

-        Các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch hưởng ứng chi tiết, cho đơn vị mình.

-        Giao cho Phòng Công tác chính trị là đơn vị thường trực, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình hưởng ứng cuộc vận động.

-        Hàng quý, tổ chức giao ban giữa Ban chỉ đạo, các đơn vị thực hiện để báo cáo tình hình triển khai.

 

Nơi gửi:

- Bộ GD&ĐT (để b/c)

- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV

- P, K, B, TT, Cty, TTrGD, TTrND, CS2

- Các Lớp

- TTTH (đưa lên mạng)

- Lưu P7

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

GS.TS Đào Xuân Học

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article