Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thời hạn hoạt động 99 năm, được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ngày 03 tháng 09 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VDB có trụ sở chính tại 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, trang thông tin điện tử www.vdb.gov.vn. VDB có sở giao dịch, chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực, một sđơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc. VDB có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, được tham gia hệ thống thanh toán với các ngân hàng và cung cấp dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của VDB. VDB hoạt động không vì mục tiêu li nhuận, thời hạn hoạt động 99 năm, được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm) và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vốn điều lệ của VDB là 30.000 tỷ đồng (ba mươi nghìn tỷ đồng).

VDB có chức năng, nhiệm vụ trong:

- Huy động vốn;

- Tín dụng: VDB có 4 hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó có bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy thác và nhận ủy thác, bao gồm cả nhận ủy thác điều hành hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và quỹ tài chính địa phương theo mục tiêu phát triển của địa phương;

- Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

VDB có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

Người quản lý, người điều hành của VDB phải công khai các lợi ích liên quan của họ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bao gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và những người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và những người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

VDB là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; tiến tới tự bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động; được Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

VDB được trao đổi thông tin về hoạt động ngân hàng và khách hàng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước nước ngoài (Minh Tú).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article