Người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về làm thêm giờ và chỉ được bố trí người lao động làm thêm giờ khi đã có sự đồng ý của người lao động.

Nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động. Dự kiến, Thông tư này sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã và cá nhân có sử dụng lao động.

Theo dự thảo, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động (người làm việc theo chế độ hợp đồng, người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động) về làm thêm giờ và chỉ được bố trí người lao động làm thêm giờ khi đã có sự đồng ý của người lao động.

Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 43/2013/NĐ-CP có quy định người sử dụng lao động được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm khi “phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn”. Dự thảo thông tư quy định rõ thế nào là trường hợp cấp bách, không thể trì hoãn. Đó là các trường hợp:

a). Giải quyết công việc gia công hàng xuất khẩu, theo đơn đặt hàng, phụ thuộc vào thời điểm các chủ hàng yêu cầu, bao gồm công việc sản xuất, lắp ráp linh kiện điện, điện tử.

b). Giải quyết công việc có tính chất thời vụ.

c). Giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan, không dự liệu trước được như hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn; thiếu nguồn cung lao động; thiếu điện; nguyên liệu đầu vào không được cung cấp kịp thời theo kế hoạch.

Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải có sự thỏa thuận với người lao động. Đồng thời, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện, người sử dụng lao động phải thông báo tới Sở Lao động, thương binh và xã hội về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm đó.

Người lao động làm việc theo ca thì được nghỉ ít nhất 30 phút liên tục trong ca làm việc. Nếu ca làm việc có thời gian ban đêm thì người lao động được nghỉ trong ca ít nhất 45 phút liên tục,tính vào giờ làm việc.

Theo Dự thảo Thông tư, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng làm thêm giờ và phải có sự quan tâm chăm lo sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động nếu bố trí làm thêm nhiều giờ trong năm. Đồng thời, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thực hiện quy định về giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi với Sở Lao động, thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article