Việc xử lý bưu gửi không có người nhận được thực hiện thông qua Hội đồng xử lý bưu gửi không có người nhận do doanh nghiệp quyết định thành lập.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải thực hiện nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Liên Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải:

- Công khai thông tin về bưu gửi không phát được tại bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh, thành phố và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có) trong thời hạn tối thiểu 03 tháng.

- Lập danh sách bưu gửi không có người nhận đối với các bưu gửi không phát được và bưu gửi bị từ chối nhận để làm căn cứ xử lý.

Việc xử lý bưu gửi không có người nhận được thực hiện thông qua Hội đồng xử lý bưu gửi không có người nhận (Hội đồng) do doanh nghiệp quyết định thành lập. Hội đồng gồm đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp (Chỉ tịch Hội đồng), Đại diện các đơn vị có liên quan của doanh nghiệp (thành viên Hội đồng). Hội đồng có nhiệm vụ mở bưu gửi không có người nhận và quyết định hình thức xử lý đối với vật phẩm, hàng hóa có trong bưu gửi không có người nhận. Cụ thể như sau:

- Nếu phát hiện thấy địa chỉ hoặc các thông tin, chỉ dẫn liên quan đến người gửi hoặc người nhận thì Hội đồng bàn giao bưu gửi cho doanh nghiệp để phát lại cho người sử dụng dịch vụ. Trường hợp không phát lại được thì Hội đồng quyết định hình thức xử lý.

- Nếu phát hiện trong bưu gửi không có người nhận có chứa vật phẩm, hàng hóa bị cấm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 và tại Điều 12 Luật bưu chính thì Hội đồng lập biên bản bàn giao cho doanh nghiệp để doanh nghiệp thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp được hoàn các khoản thuế đã nộp thay cho người sử dụng dịch vụ đối với bưu gửi được xác định là không có người nhận.

Trường hợp doanh nghiệp được bán vật phẩm, hàng hóa theo trong bưu gửi thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn cho người mua và ghi rõ “Bán vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận”.

Chênh lệch giữa số tiền thu được lớn hơn số tiền chi cho việc xử lý bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp xác định vào thu nhập. Chênh lệch giữa số tiền thu được nhỏ hơn số tiền chi cho việc xử lý bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp xác định vào chi phí trong năm.

Doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ liên quan đến bưu gửi không có người nhận theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của pháp luật về bưu chính.

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch là mẫu Biên bản xử lý bưu gửi không có người nhận, Biên bàn bàn giao bưu gửi để phát lại cho người sử dụng dịch vụ, Biên bản bàn giao vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận giữa hội đồng và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article