Để được nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng về phá dỡ tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015, việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Để được nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng về phá dỡ tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (Giấy phép).

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép này.

Để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ tại Việt Nam, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đăng ký ngành nghề kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;

b) Có các bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu; pháp luật hàng hải; an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

c) Có vốn pháp định tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam:

Trường hợp vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: doanh nghiệp phải có văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoặc khi doanh nghiệp nhận được văn bản thông báo từ chối cấp Giấy phép.

Trường hợp vốn góp bằng tài sản, bất động sản phục vụ trực tiếp cho mục đích kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ: có văn bản của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản, bất động sản.

Trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện phá dỡ tàu biển: có thể sử dụng bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu tại thời điểm xác nhận.

Doanh nghiệp đáp ứng 3 điều kiện nói trên gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến Cục Hàng hải Việt Nam. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép (bản chính);

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

c) Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp có các bộ phận chuyên thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu; pháp luật hàng hải; an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

d) Văn bản xác nhận có vốn pháp định tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản thẩm định của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải có văn bản thông báo đến doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam và nêu rõ lý do.

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ có các thông tin về doanh nghiệp, thời hiệu, loại tàu nhập khẩu hoặc thông tin khác, nơi cấp, ngày cấp… Giấy phép có hiệu lực năm (05) năm, kể từ ngày cấp.

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp vi phạm 3 điều kiện được cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;

b) Doanh nghiệp cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;

c) Doanh nghiệp hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;

d) Doanh nghiệp bị Bộ Giao thông vận tải thu hồi Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động hoặc ra Quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển theo đề nghị của doanh nghiệp phá dỡ tàu biển do cơ sở hoạt động không hiệu quả hoặc các lý do chính đáng khác hoặc khi cơ sở vi phạm các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 15 của Nghị định 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).

đ) Doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể.

e) Doanh nghiệp đề nghị được thu hồi Giấy phép do thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc lý do khác.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article