Kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế sẽ cấp mã số doanh nghiệp một cách tự động ngay trong ngày làm việc.

Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Cổng thông tin doanh nghiệp đã giới thiệu về việc cơ quan thuế phân công cơ quan quản lý doanh nghiệp theo 2 cấp (bài “Bộ Tài chính phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp”)  và việc công khai thông tin về cá nhân người thành lập doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp do cơ quan Thuế quản lý trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm về thuế tại bài viết “Công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế”.

Bài viết này giới thiệu hướng dẫn của Bộ Tài chính về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế.

Theo đó, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế sẽ cấp mã số doanh nghiệp một cách tự động ngay trong ngày làm việc theo trình tự như sau:

- Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sang Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế.

- Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế.

- Nếu thông tin là đầy đủ, đúng quy định thì Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp, phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp (Cục Thuế, Chi cục Thuế), đồng thời tự động truyền thông tin về mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy định thì Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động tạo thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định, truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Cơ quan Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi nhận được kết quả cấp mã số doanh nghiệp và các thông tin về cơ quan Thuế trực tiếp quản lý do Cơ quan thuế truyền sang, Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời in Thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý và trả cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết để thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ về thuế theo quy định (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article